Skip links

Budintis globotojas

Budintis globotojas

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

Budinčio globotojo veikla – tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Norint vykdyti budinčio globotojo veiklą:

 • Reikia kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centrą;
 • Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį;
 • Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras;
 • Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju.
 • Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6.
 • Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką(-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti;
 • Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas;
 • Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas – kai asmuo nori atostogauti, serga arba tiesiog dėl esamo nuovargio. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus;
 • Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21-65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą;
 • Privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Baigus mokymus Globos centro specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju;
 • Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
 • 1 MMA dydžio mėnesinį atlygį, kai šeimoje nėra apgyvendintas vaikas;
  1 MMA plius po 0,5 minimalios mėnesinės algos dydžio per mėnesį už kiekvieną faktiškai prižiūrimą vaiką;
  1 MMA plius po 0,75 minimalios mėnesinės algos per mėnesį už kūdikį (iki 1 metų) ar paauglį nuo 12 metų;
  1 MMA plius 0,75 minimalios mėnesinės algos per mėnesį už neįgalų vaiką.

  • Kiekvienam budinčio globotojo šeimoje apgyvendintam vaikui išlaikyti skirtą vaiko globos (rūpybos) išmoką, globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, mokamą pagal Išmokų vaikams įstatymo nustatytą tvarką, vaikui skirtą slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, mokama pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą, ir kitos išmokos, jei teisė gauti šias išmokas vaikui ir globėjui (rūpintojui) numatytos įstatymuose. Šios išmokos vaikui išlaikyti yra mokamos tik tą laikotarpį, kol vaikas gyvena budinčio globotojo šeimoje (proporcingam dienų skaičiui).
  • Išmoka vaikui mokama į vaiko sąskaitą, kurią atidaro Globos centro darbuotojas ir perduodama budinčiam globotojui pasirašius pinigų priėmimo kvitą.
  • Vienkartinę 200,00 Eur dydžio įsikūrimo išmoką, skirtą globos vietai įkurti vaiko priežiūrą vykdančio budinčio globotojo šeimoje (gyvenamojoje vietoje), kuri išmokama pirmą kartą globotojo šeimoje apgyvendinus pirmąjį (-uosius) vaiką (-us). Įsikūrimo išmoka išmokama vieną kartą, nepriklausomai nuo prižiūrimų vaikų skaičiaus, jų amžiaus ir priežiūros laikotarpio.
  • Vienkartinę 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoką vieno vaiko išlaikymui už laikotarpį (proporcingam dienų skaičiui), kol vaikas gyvena pas budintį globotoją ir vaikui nenustatyta globa (rūpyba).

  Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

  Globos centras Širvintose

  Nuorodos

  Globos centras
  Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais
  Globėjas giminaitis
  GIMK mokymai
  Jei apsisprendėte globoti
  Nemokamos paslaugos Globos centre
  Teisės aktai

  Kitos teikiamos paslaugos Socialinių paslaugų centre

  Bendruomeniniai šeimos namai
  Dienos socialinė globa asmens namuose
  Dienos socialinė globa (institucinė)
  Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
  Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
  Pagalbos į namus
  Specialaus transporto
  Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
  Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
  Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
  Atvejo vadyba

  Naudingos nuorodos

  Naudingos nuorodos