Skip links

Jei apsisprendėte globoti

Jei apsisprendėte globoti

VAIKO GLOBĖJU (RŪPINTOJU) NEGALI BŪTI SKIRIAMAS ASMUO:

 1. neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 2. pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 3. nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 4. buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 5. jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
 6. teistas už tyčinius nusikaltimus;
 7. sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 8. sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

JEI JUMS NETINKA NĖ VIENAS IŠ AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ PUNKTŲ IR JŪS APSISPRENDĖTE TAPTI GLOBĖJAIS:

Jūs turite kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, bei pateikti:

 1. Prašymą;
 2. Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (046a forma) sveikatos pažymą, patvirtinančią, kad Jūs nesergate ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;
 3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad Jūs norite tapti be tėvų globos palikto vaiko globėju (rūpintoju).

Savivaldybės administracija Jūsų pateiktų dokumentų kopijas persiunčia savivaldybės teritorijoje veikiančiam Tarnybos teritoriniam skyriui (VVTAĮT), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) įvertinimą.

Tarnybos teritorinis skyrius surenka:

 1. Duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu giminystės ryšį su vaiku, jeigu jis yra giminaitis;
 2. Duomenis apie tai, ar fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu, budinčiu globotoju nėra teismo tvarka nustatęs gyvenimą skyrium su savo sutuoktiniu;
 3. Iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, įrodančius fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, ar budinčiu globotoju, santuoką (jeigu nurodyti asmenys susituokę), ištuoką (jeigu nurodyti asmenys išsituokę), sutuoktinio mirtį (jeigu nurodyti asmenys yra našliai (našlės);
 4. Iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašą apie fizinį asmenį, norintį tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar fizinį asmenį, norintį tapti budinčiu globotoju, kuris buvo nuteistas už Civilinio kodekso 3.269 straipsnio 6 punkte nurodytus tyčinius nusikaltimus, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas ir ( ar) nuteistas už kitas nusikalstamas veikas;
 5. Duomenis, pagrindžiančius, kad nėra aplinkybių, nurodytų Civilinio kodekso 3.269 straipsnyje.

Tarnybos teritorinis skyrius, gavęs aukščiau nurodytus dokumentus, taip pat patikrina:

 1. ar Jūs nesate teismo pripažinti neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje;
 2. ar Jums nebuvo ar nėra apribota tėvų valdžia;
 3. ar Jūs nebuvote nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų;
 4. ar Jūs nesergate ligomis, kurioms esant negalėtumėt globoti (rūpinti) vaiko.

Jei nėra nustatyta aplinkybių, dėl kurių negalėtumėte tapti globėju (rūpintoju), ir gavus teigiamą pradinį įvertinimą Jums yra pradedami organizuoti mokymai pagal GIMK programas, skirtas globėjams (rūpintojams) ir įtėviams. Po mokymų Jums bus rengiama išvada apie Jūsų pasirengimą priimti be tėvų globos likusį vaiką.

Svarbu žinoti, kad ne šeimai parenkamas vaikas, o vaikui yra ieškoma šeima, kuri galėtų geriausiai patenkinti konkretaus vaiko poreikius.

SOCIALINĖS GARANTIJOS

Jeigu būsite paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), jūsų globojamam (rūpinamam) vaikui jo globos ( rūpybos) laikotarpiu bus skiriama 304€ dydžio išmoka. Dėl išmokos turėsite kreiptis į globą (rūpybą) nustačiusios savivaldybės Socialinės paramos skyrių.

Asmenys, kurie domisi globa, įvaikinimu, laikino svečiavimosi sąlygomis, tapimu budinčiais globotojais, kviečiami kreiptis į Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro Globos centro specialistus:

Globos centro specialistai Darbo laikas
Globos koordinatorė Laima Eidukaitienė
Tel. nr. 8 605 67867
El. p. globoscentras@sirvintuspc.lt
I – IV 8.00 – 17.00 val.
V 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
Gimk specialistė Laura Vaitkūnaitė
Tel. nr. 8 605 88062
El. p. gimk@sirvintuspc.lt
I, II, IV, V 17.10 – 20.10 val.
III 17.10 – 21.10 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
Gimk specialistė Ugnė Kukytė – Bilotienė
El. p. ugne.kukyte@sirvintuspc.lt
I, II, IV, V 17.10 – 20.10 val.
III 17.10 – 21.10 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
Psichologė Neringa Juškevičienė
Tel. nr. 8 673 38684
El. p. neriinga@gmail.com
Darbo laikas derinamas iš anksto

Informacija teikiama: P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, 2a.

Globos centras Širvintose

Nuorodos

Globos centras
Budintis globotojas
Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais
Globėjas giminaitis
GIMK mokymai
Nemokamos paslaugos Globos centre
Teisės aktai

Kitos teikiamos paslaugos Socialinių paslaugų centre

Bendruomeniniai šeimos namai
Dienos socialinė globa asmens namuose
Dienos socialinė globa (institucinė)
Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa
Krizių įveikimo ir laikino apnakvindinimo
Pagalbos į namus
Specialaus transporto
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymas
Atvejo vadyba

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos