Skip links

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose

Integrali pagalba asmens namuose – tai visuma slaugos ir socialinių paslaugų, kurias teikiant neįgaliam asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų gavėjai:

Vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Širvintų rajone.

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų sudėtis:

• Informavimas ir konsultavimas;

• Tarpininkavimas ir atstovavimas;

• Maitinimo organizavimas;

• Asmens higienos paslaugų organizavimas;

• Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba;

• Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

• Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;.

Inegralios pagalbos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimas:

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną (nuo 1 val. iki 4 val. slaugos ir nuo 1 val. iki 4 val. socialinės globos), iki 5 kartų per savaitę. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).Su asmeniu (jo globėju ar įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos, pasirašoma patvirtintos formos sutartis.

Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų teikimas sustabdomas paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą) pateikus raštišką prašymą.

 Integralios pagalbos asmens namuose paslaugos nutraukiamos

  1. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms tiesioginės įtakos asmens socialinės globos ir (ar) slaugos namuose paslaugų poreikiui tenkinti;
  2. asmeniui išvykus gyventi į kitą savivaldybę, užsienio valstybę;
  3. asmeniui pakeitus paslaugų rūšį;
  4. asmeniui išvykus į stacionarią sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitą gydymo įstaigą;
  5. asmeniui mirus;
  6. Sprendimą dėl dienos socialinės globos asmens namuose teikimo sustabdymo ir (ar) nutraukimo priima socialinės paramos skyriaus vedėjas.
  7. Sprendimai dėl dienos socialinės globos asmens namuose sustabdymo ir nutraukimo priimami ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nurodyto raštiško pagrindimo pateikimo socialinės paramos skyriui dienos.

Mokestis už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas:

1. Teikiant integralią pagalbą, slaugos paslaugos asmenims teikiamos nemokamai.

2. Asmens finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos asmens namuose teikimą vertina socialinės paramos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Už dienos socialinės globos paslaugas asmuo moka atsižvelgiant į jo pajamas:

3.1. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens pajamų;

3.2. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 15 procentų asmens pajamų;

3.3. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą mokėjimo dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų;

3.4. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už VRP dvigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 10 procentų asmens pajamų;

3.5. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP dvigubą dydį, bet mažesnės už VRP trigubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 20 procentų asmens pajamų;

3.6. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP trigubą dydį, bet mažesnės už VRP keturgubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 30 procentų asmens pajamų;

3.7. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už VRP keturgubą dydį, bet mažesnės už VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis negali būti didesnis kaip 40 procentų asmens pajamų;

3.8. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija VRP penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą negali būti didesnis kaip 50 procentų asmens pajamų.

4. Už dienos socialinės globos paslaugas mokama Socialinių paslaugų centro nustatytais terminais.

5. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamą socialinę globą asmens namuose dydis nustatomas proporcingai teikiamos socialinės globos namuose trukmei (teikiamų dienų ir (ar) valandų skaičiui).

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos) asmens namuose paslaugas teikia socialinio darbuotojo padėjėjai slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, masažuotojas.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos) asmens namuose paslaugos teikiamos darbo dienomis ir valandomis:

I – IV 8.00 – 17.00 val.

V 8.00 – 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

P. Cvirkos g. 13, 19121 Širvintos, Vaida Kvieskienė, tel.: 8 602 84218, el. paštas: vaida.kvieskiene@sirvintuspc.lt

Integralios pagalbos paslaugų sąrašas:

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-01-26 sprendimas Nr. 1-8, priedas Nr. 1

SPRENDIMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO Nr. 1-8 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMO ŠIRVINTŲ RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

Kitos paslaugos

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos